DUA Sana Bana Özel 

TERFi ETMEK iÇiN OKUNACAK iSM-i ŞERiF

“Ey çok şef­kat sa­hi­bi olan Zat! Rah­me­tiy­le ve il­miy­le her şe­yi kap­la­mış olan an­cak Sen­sin. Yâ Han­nân!”
Her kim bu ism-i şe­rî­fi her gün bin (1000) ke­re okur­sa Al­lâh-u Teâ­lâ onu yük­sel­tir, dî­nî ve dün­ye­vî hu­sus­lar­da iş­le­ri ko­lay­la­şır.
(Süh­re­ver­dî, Şer­hu­’l-es­mâ­i’l-er­ba­ʽîn, Aya­sof­ya, no:377, ve­rak:112; Ah­met Mah­mut Ün­lü, Er­ba­‘în-i İd­rî­siy­ye, sh:136)

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!