DUA Sana Bana Özel 

KARI-KOCA ARASINI BULMAK iÇiN iSM-i ŞERiF

“Ey Ken­di­si­nin hiç­bir ben­ze­ri bu­lun­ma­yan, her­kes Ken­di­si­ne muh­taç olup, Ken­di­si hiç­bir şe­ye muh­taç ol­ma­yan ve hiç­bir şey Ken­di­si­ne ben­ze­me­yen! Yâ Sa­med!”
Ka­rı-ko­ca ara­sın­da hu­sû­met vâ­ki olup bi­ri di­ğe­ri­ni sev­mez ol­sa ve bu­nun da se­be­bi bi­lin­mez ol­sa bu ism-i şe­rîf por­se­len bir fin­can üze­ri­ne (misk ve saf­ran ile) ya­zı­lıp, ya­zıl­dık­tan son­ra bir men­bâ (kay­nak) su­yuy­la bo­zu­lup bu su o ka­rı-ko­ca­ya içi­ri­le­cek ol­sa bi­iz­nil­lâ­hi Te­‛â­lâ ara­la­rın­da ül­fet ve mu­hab­bet vâ­ki olur.

(Şi­hâ­büd­dîn es-Süh­re­ver­dî, Şer­hu­’l-es­mâ­i’l-er­ba­ʽîn, Yaz­ma Nüs­ha, Aya­sof­ya, no:377, ve­rak:112; Aya­sof­ya, no:3358, ve­rak:144; Yaz­ma Ba­ğış­lar, no:2773, ve­rak:4; Be­ya­zıd Dev­let, no:1256, ve­rak:12; Ah­met Mah­mut Ün­lü, Er­ba­‘în-i İd­rî­siy­ye, sh:87)

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!