DUA Sana Bana Özel 

Parayı Çekmek İçin Havas Duası

Her türlü ihtiyaçlar rızık para ve zenginliği çekmek için uygulama

Sabah ve akşam uygulama süresi 7 gündür. bittikten sonra yeterli miktarda fakire sadaka verin.
Rızık Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim

1- ve mimmâ razaknâhum yunfikûn ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler. (Enfal 3)
2- kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede indehâ rızkgâ
her girişinde, onun yanında bir rızık bulurdu (Ali imran 38)
3- gâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ gâlet huve min indillâh, innallâhe yerzugu mey yeşâu bi ğayri hısâb
“Meryem! Bu sana nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.(Ali İmran 37)
4- verzuknâ ve ente hayrur râzigîn
Ve bizi rızıklandır. Ve Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.” (Maide 114)
5- Gul e gayrallâhi ettehızu veliyyen fâtırıs semâvâti vel ardı ve huve yut’ımu ve lâ yut’am
De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği hâlde beslenmeye ihtiyacı olmayan (En’am 14)
6- Ve evresnâl kavmellezîne kânû yustad’afûne meşârikal ardı ve megâribehâlletî bâraknâ fîhâ
Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık (Araf 137)
fe âvâkum ve eyyedekum bi nasrihî ve razakakum minet tayyibâtî leallekum teşkurûn
Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. (Enfal 26)
7- Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş, galîlen mâ teşkurûn
Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. (Araf 10)
8-Kullen numiddu hâulâi ve hâulâi min atâi rabbike, ve mâ kâne atâu rabbike mahzûrâ
Rabbinin lütfundan her birine; onlara da, bunlara da veririz. Rabbinin lütfu (hiç kimseye) yasaklanmış değildir (İsra 20)
9- Ve in min şey’in illâ indenâ hazâinuhu
Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın (Hicr 21)
10-İnnâ mekkennâ lehu fîl ardı ve âteynâhu min kulli şey’in sebebâ
Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir yol verdik (kehf 84)
11-Fe etbea sebebâ
Böylece bir sebebe tâbî oldu (yola koyuldu). (Kehf 85)
12-ve rızku rabbike hayrun ve ebgâ / ve lehum rızkuhum fîhâ bukraten ve aşiyyâ
Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.(Taha 131) / Ve orada, onların sabah ve akşam rızıkları vardır. (Meryem 62)
13-Ve lekad ketebnâ fîz zebûri min ba’diz zikri ennel arda yerisuhâ ıbâdiyes sâlihûn
Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’da da, “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.(Enbiya 105)
14- fe haracu rabbike hayrun ve huve hayrur râzigîn
Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.(Mu’minun 72)
15- Li yecziyehumullâhu ahsene mâ amilû ve yezîdehum min fadlihî, vallâhu yerzugu mey yeşâu bi ğayri hisâb
Allah, onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. (Nur 38)
16- gâle e tumiddûneni bi mâlin fe mâ âtâniyallâhu hayrun mimmâ âtâkum
Siz beni mal ile desteklemek (ve böylece etkilemek) mi istiyorsunuz? Oysa Allah’ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır.(Neml 36)
17-Em men yebdeul halka summe yuîduhu ve men yerzukukum mines semâi vel ard, e ilâhun meallâh
Yoksa ilk defa yaratan sonra da onu (geri) döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? (Neml 64)
18- Ve nurîdu en nemunne alâllezînestud’ıfû fîl ardı ve nec’alehum eimmeten ve nec’alehumul vârisîn
Ve Biz, yeryüzünde güçsüz olanları ni’metlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz (Kasas 5)
19- rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr
“Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” (Kasas 24)
20- e ve lem numekkin lehum haramen âminen yucbâ ileyhi semerâtu kulli şey’in rızkan min ledunnâ
Biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli, dokunulmaz bir yere (Mekke-i Mükerreme’ye) yerleştirmedik mi? (Kasas 57)
21- febtegû indallâhir rızka va’budûhu veşkurû lehu, ileyhi turceûn
Öyle ise rızkı Allah’ın katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” (Ankebut 17)
22-Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm
Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Ankebut 60)
23- E lem terav ennallâhe sahhara lekum mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve esbega aleykum niamehu
Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? (Lokman 20)
24- kulû min rızkı rabbikum veşkurû lehu, beldetun tayyibetun ve rabbun gafûr
Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabdir.”(Sebe 15)
25- Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî, ve huvel azîzul hakîm
Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fatır 2)
26- ve mâ enfaktum min şeyin fe huve yuhlifuhu, ve huve hayrur râzikîn
Ve bir şey infâk ettiğiniz (verdiğiniz) zaman (o taktirde) O, onun karşılığını verir. Ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Sebe 39)
27- ve mâ kânallâhu lî yu’cizehu min şey’in fîs semâvâti ve lâ fîl ardı, innehu kâne alîmen gadîrâ
Göklerdeki ve yerdeki hiçbir şey, Allah’ı âciz bırakacak değildir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.(Fatır 44)
28- İnne hâzâ le rızkunâ mâ lehu min nefâd
Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır.(Sad 54)
29- Hâzâ atâunâ femnun ev emsik bi gayri hisâb
İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de (istediğine) hesapsızca ver yahut verme” dedik. (Sad 39)
30- Mâ indekum yenfedu ve mâ indallâhi bâg
Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. (Nahl 96)
31- Allâhullezî halakakum summe razakakum summe yumîtukum summe yuhyîkum
Allah, sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır.( Rum 40.ayet)
32- ve mey yettekıllâhe yec’al lehu mahracâ, ve yerzughu min haysu lâ yahtesib.
vallâhu yerzugu mey yeşâu bi ğayri hisâb
Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. (Talak 2)
Onu beklemediği yerden rızıklandırır. (Talak 3) Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. (Ali İmran 37)

Rızık ayetlerini bir defa okuduktan sonra

(لا اله الا الله) La ilahe illah 129 defa

يا لَطِيْفُ (Ya Latif) 129 defa okuduktan sonra aşağıdaki latif duasını bir defa okuyun.

Not: Bu zikri her namazdan sonra uygulayın

دعاء يا لطيف
Bismillahirrahmanirrahim
Allâhümme inni etevesselü ileyke bismikel latıfillezi vesia lutfuh ehles semevati ve ehlel ardı ve latefet bil ecnihati fi butuni ummehatiha ve ehatat bil kâinâti ılmen, es’elüke bis sırrı vel esrari ven nuri vel envari ya men la tudrikul ebsaru ve huve yurdrikul ebsar.ve huvel latıful habir innema emruhu iza erade şey’en ey yegule lehu kun feyekun sehhar li huddemesmikel latıfil mubareki inne rabbi latıfu lima yeşau innehu huvel alimul hakim. Allahumme ya musahhiras semavati vel ardıs seb’ı ve men fihinne ve men aleyhinne sehhar li huddemes’mikel latıfil mubareki bi sırrıs mikel latıfil meknun E lem tera ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarraten, innallâhe latîfun habîr. Allahumme ya rabbil erbabe murabbil kainatı bilatifi rububiye esri li sereyane lutfike fi şşâ’ni ve muradi kullih. ya men leyse biğâibin feentezirhu ve la bibaidin fe emhilhun elhimni lutfikel hafiyyi ve fehhimni ru؛di ve galbi beyne esbuani min esabia lutfin hatta eşhedu latifel lutfi min kulli vichetin ve gaatil işaretu ileyha ev acezet anha ağrigu biharal latıfi mutebecciha bihalaveti zalikel bahra munğamisen fi envari ve e؛ragat ala dav’i min bevarigı nurihi nuruhu fi sırrıhi ve sırrıhu fi halgıhi ela ya’lemu men halaga ve huvel latıful habir ya alimen bilcumleti ve ğaniyyen anit tefsıli kefa keremuke anil megali ve kefa ılmuke anis sueli ingataar reca’u illa minke ve habetil emalu illa fike ves teddetit turugu illa ileyke ya latifel lutfi fehimni fehme esrarike elbisni melabise envarike vafdi aleyye min avarifi leta’ifi mearifi meknuni lutfikel hafiyyi hatta yekune li fil kevni ؛ey’un muteharrikun samitun evnatigun zahirun evbatinun illa sehhara li bi sırrıs mikel latıfi ya buneyye inneha in teku misgale habbetin min hardalin fetekun fi sahratin ev fis semavati ev fil ardı ye’ti bihallahu innellahe latıfu habir
ya ka؛ifel edmari vel esrari ya nural envari es’elüke bismikel azamil latıfi en tusahhira li bilutfike kulle men fil kevni yahdimuni mumtesilen tav’i ve tueyyiduni bi huddames mikel latıfi biş şerefil ala vessırrıl evfa. vezkurne ma yutla fi biyutikunne min ayetillahi vel hikmeti, innellahe kane latifen habiran. Es’elüke bihazihil esma’i vel ayeti vel esrarillezi evdateha fi ılmikel meknuni en tusahhira li huddames mikel latıfil mubareki ve cemi’il halgıke ve beyyin li ma tahte erdike ve ma fevgaha minel berekati vel erzagid dairati vel hayratis sairati mimma fi berrike ve bahrikellahu latıfun bi ibadihi yerzugu mey yeşau, ve huvel gaviyyul aziz. Allahumme inni es’elüke bis sırrıl meknunil mahzuni fi nuutis mikel latıfil mesunil mubareket tahirillezi iza du’iyte bihi ecebte ve iza suilte bihi atayte en tusahhira li midaden ruhaniyyen min huddamis mikel latıfir ra’feti ve beyanil mukâşefati fil yevmi vel yagzati ves seferi ve elhadari ve ihbari ma usmirat aleyhi zahiran ve batınen ve eclisni ala livâ’ihi ve tahhirni ala bisâtihi ve ebgıni ala alaihi ve fehhimni min ılmike inneke ala kulli şey’in gadir. Allahumme inni es’elüke ya lehyuşin ya tahyuşin ya yuşin ve ya fehluşin es’elüke bi haggı hazihil esmai ve esrarilleti elgayteha fi galbi nebiyyike muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve kesebtehu
“min celali lutfike ve hedeyte ala taharati gudsike en tusahhira li ruhaniyete huddames mikel latıfil mubarekil alaviyyeti ve sufliyyeti yekunune li avnan ala ma uridu ecib ya abdel latıfi ve ente ya şuâ’u ve ente ya şadûdin bihaggı ma tarifunehu min sırrı hazihil ismi” ………………..(senin celal ve lutfundan doğruluk,saflık ve temizlik getir, ve latif isiminin hizmetçilerinin maneviyatından, bana istifade ettir mübarek ulvi ve sufli benim ne istediğime yardımcı olsun cevap ver Ey Abdul Latif ve sen ey ışın sen bu ismin sırrını biliyorsun……….)
elazim ve şerifi ilmihil azami ve zikri celalihi vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikmeti,inellahe latifen habir igdu haceti vemtesilu merdati vesafuni bitta’ati lihidmetillahi verrasuli ve’tuni min malillezi mea halgıllahi bihaggıke ya allahu ya latıfu. Allahumme inni es’elüke belami lutfike ve tâ’i tavlike ve ya’i yagzatike vefâ’i ferdaniyyetike es’elüke en tusahhira li sırram min sırrıke ve nuram min nurike ve lutfem min lutfike ve heybetem min heybetike tusahhira li biha cemia halgıke ve tahdaa li gulubehum bilelfati vel meveddeti ve tuvdi’a fi gulubihim mehabbeti sırrav ve nurav ve behceten ecib ya abdel latıfi ve ya abdel talibi ve ya abdel bari ve ya abdel fettah ve ya şuâ’u ve ya şadudin ve ya hagyaliv ve ya melâiketil kiramis afuni ya maşarel ervahir ruhaniyeti vesra’u bima uridu minkum et tâ’atillahi veli esmaihi bi berekati seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme velhamdulillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!