DUA Sana Bana Özel 

NAZARDAN KORUNMAK iÇiN iSM-i ŞERiF

“Ey baş­ka­sı­nın yap­mış ol­du­ğu bir ör­nek bu­lun­mak­sı­zın can­la­rı(n has­ta­lık­la­rı­nı) iyi­leş­ti­ren! Yâ Bâ­rî!”
Her ki­me bü­yü ya­pı­lır ve­ya sa­ra­ya çar­pı­lır ya­hut na­zar­la­ra müb­te­lâ olur­sa, bu ism-i şe­rî­fi fark­lı ye­di mâ­den­den ya­pı­lan bir lev­ha üze­ri­ne nak­şe­dip onu boy­nu üze­rin­de ta­şı­sın. Böy­le­ce bü­tün has­ta­lık­lar­dan şi­fa bu­lur, ay­rı­ca ha­ya­tı bol­luk ve zen­gin­lik­le ge­çer.

(Şi­hâ­büd­dîn es-Süh­re­ver­dî, Şer­hu­’l-es­mâ­i’l-er­ba­ʽîn, Yaz­ma Nüs­ha, Aya­sof­ya, no:377, ve­rak:112; Aya­sof­ya, no:3358, ve­rak:144; Yaz­ma Ba­ğış­lar, no:2773, ve­rak:5; Be­ya­zıd Dev­let, no:1256, ve­rak:13;Ah­met Mah­mut Ün­lü, Er­ba­‘în-i İd­rî­siy­ye, sh:115)

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!