DUA Sana Bana Özel 

DÜŞ­MAN­LA­RIN ŞER­RiN­DEN KUR­TUL­MAK İÇİN OKUNACAK DUA İSMİ-ŞERİF

DÜŞ­MAN­LA­RIN ŞER­RiN­DEN KUR­TUL­MAK 
“Ey dâ­im olan, mül­kü ve bekāsı için hiç­bir yok­luk ve ze­val (kay­bol­ma) söz ko­nu­su ol­ma­yan Zat!
Yâ Dâ­im!”
Her kim bu ism-i şe­rî­fi ra­ma­zan-ı şe­rî­fin 7. ge­ce­sin­de bir yü­zü­ğün ka­şı­na nak­şe­der (ya­zar) da son­ra onu ta­kar­sa, dev­le­ti dâ­im olur ve düş­ma­nı de­fo­lur. (Şi­hâ­büd­dîn es-Süh­re­ver­dî, Şer­hu­’l-es­mâ­i’l-er­ba­ʽîn, Yaz­ma Nüs­ha, Aya­sof­ya, no:377, ve­rak: 112; Aya­sof­ya, no: 3358, ve­rak: 143; Yaz­ma Ba­ğış­lar, no: 2773, ve­rak: 3; Be­ya­zıd Dev­let, no: 1256, ve­rak: 11-12)

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!